lubz

LUBZ

Kuseng’la Lub mtshana/
Ndsagula,khuz’amabhud’abaskhotheni bandbiza nge bhujwa/
bebhuda bethet’iputra/

khuza ndzobasusa/
kzoqal’ ukshuba/
k’zokhal’istunxa/

Ndvusa nge beat yebhuda/
Ndyakhuza yekan’ukusa/

The hip hop instinct in you, made you pause and had to go through that hook again.
LUBZ (Lubabalo